Algemene voorwaarden & disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ikbenalgroot.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door IkBenAlGroot. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Alle informatie op Ikbenalgroot.nl wordt met veel zorg en enthousiasme gemaakt, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist, actueel en betrouwbaar is. De informatie op deze website is mijn mening als moeder en kan geen rechten worden ontleend. IkBenAlGroot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als moeder en kleuterjuf met meer dan 30 jaar ervaring in de klas, schrijf ik op Ikbenalgroot.nl vanuit mijn eigen ervaring en kennis. Hoewel ik mijn best doe om nuttige en betrouwbare informatie te bieden, ben ik geen dokter en mag mijn advies nooit als medisch advies worden opgevat. Als je medische vragen hebt, raden we aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde arts. Er zijn ook diverse betrouwbare websites zoals het RIVM (https://www.rivm.nl/) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (https://www.nhg.org/) waar je medische informatie en advies kunt vinden.

De website kan niet continu beschikbaar, veilig of foutloos zijn en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onbereikbaarheid ervan.

We gebruiken cookies voor functionele en analytische doeleinden, zoals het delen van artikelen via social media en het tonen van advertenties. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

We hechten veel waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens en maken gebruik van een https verbinding met SSL certificaat.

Op deze website geven we regelmatig links naar andere websites, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van deze sites.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IkBenAlGroot te mogen claimen of te veronderstellen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IkBenAlGroot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IkBenAlGroot.

Samenwerkingen & affiliate links

We vermelden altijd wanneer een artikel in samenwerking met een bedrijf is gemaakt en kiezen alleen voor samenwerkingen die passen bij onze missie. Sommige artikelen bevatten affiliate links waarmee we inkomsten genereren. De producten die we aanbevelen hebben we zelf uitgekozen en geven alleen producten en diensten weer die we zelf zouden aanbevelen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ikbenalgroot.nl op deze pagina.